Dorpen zelf aan zet om dorpsvisies uit te werken, samen met gemeente

13-10-2021
Gemeentenieuws

Bodegraven-Reeuwijk - De Toekomstvisie is geen stuk papier op de burelen van de gemeente, benadrukt procesbegeleider Gijsje Jacobs. “Heel veel inwoners, bedrijven en organisaties hebben bijgedragen aan het opstellen van de dorpsvisies als basis voor de huidige concept-Toekomstvisie. Deze Toekomstvisie is daarom ook van iedereen. De toekomst maken we samen, ieder vanuit zijn eigen rol: als inwoner, bedrijf, vereniging én als gemeente. De gemeente heeft niet voor alles een oplossing: voor die gewenste winkel, dat dorpshuis, speeltuin, extra bedrijfsruimte, instandhouding van een vereniging of welke wens dan ook. We moeten samen aan de slag na het opstellen van de Toekomstvisie. Samen de handschoen oppakken. Ik heb er alle vertrouwen in als je ziet hoe groot de betrokkenheid van de inwoners, bedrijven en organisaties in Bodegraven-Reeuwijk is.”

 

Gijsje Jacobs van Maakdestad assisteert verschillende gemeenten bij het opstellen van Toekomstvisies. “Het is opvallend hoe hoog de betrokkenheid in deze gemeente is. Daar mogen de mensen trots op zijn. De dorpen hebben zelf hun dorpsvisies opgezet en zijn nu aan zet om hun eigen toekomst vorm te geven. De gemeente is de trekker van de Toekomstvisie, maar zal dit samen doen met de dorpen, omdat de Toekomstvisie in feite de bundeling en afstemming van die dorpsvisies is. Omgekeerd geeft de Toekomstvisie de dorpen houvast omdat nu is vastgelegd wat de uitgangspunten voor de komende jaren zijn, hoewel die natuurlijk continu moeten worden bekeken in het licht van ontwikkelingen. Zo hebben we als Bodegraven-Reeuwijk omschreven dat niet alleen in Bodegraven maar ook in de dorpen nieuwbouwwoningen nodig zijn voor de eigen inwoners, maar daar gaan ook een provincie en de rijksoverheid over. We willen extra ruimte voor lokale bedrijven om te kunnen groeien, maar dat kan een gemeente niet alleen zelf bepalen. Bovendien is de ruimte binnen de gemeentegrenzen schaars. En we hechten aan een open landschap met een balans tussen natuur en agrarisch ondernemen, met een goede toekomst voor lokale boeren.” 


luchtfoto Meije foto: Ruben Griffioen

 

In samenhang

In de Toekomstvisie wordt gekeken naar de samenhang van alle wensen, visies en ontwikkelingen. Dat is volgens Gijsje Jacobs de grote stap die is gezet. “Er werd steeds per thema gediscussieerd over bijvoorbeeld woningbouw, verkeersoplossingen, natuur en toerisme, voorzieningen in de dorpen, bedrijfsterreinen, noem maar op. Nu wordt alles met elkaar in verband gebracht voor de langere termijn. Maar de vraag hoe we dat uitwerken, ligt nu op tafel. Daarom is het goed dat iedereen na de inbreng bij de totstandkoming van de Toekomstvisie blijft meepraten en meewerken aan de uitwerking. Vooralsnog willen wij nu eerst de opmerkingen op het conceptstuk verzamelen. Vanuit de inwoners is mede in het licht van corona gevraagd om een online participatieplatform op te richten, zodat iedereen van huis uit kan reageren. Dat participatieplatform is er nu. Maar reageren mag ook op andere manieren. Je kunt de visie inzien in het gemeentehuis en Evertshuis en daar reageren, je kunt bellen met of schrijven naar de gemeente of op de website reacties achterlaten. We nemen alle reacties serieus en kijken waar het concept aanpassing behoeft voordat het door gemeenteraad wordt vastgesteld.”
 

Initiatieven uit dorpen zelf

De toekomst maken wij samen. “De dorpsvisies vergen eigen initiatief, waarbij de gemeente kan faciliteren. Maar de gemeente kan geen winkel openen of een bouwplan van een ontwikkelaar zomaar wijzigen. Het mooie is dat je al veel initiatieven van dorpen ziet. Zo wil Waarder in 2030 zelfvoorzienend zijn en daarom wil dit dorp meedoen in een proef van de provincie voor energietransitie. In Reeuwijk-Dorp wordt een woningbouwplan voor het voormalige klooster samen met de inwoners uitgewerkt. In Bodegraven heeft Hart van Bodegraven het voortouw genomen voor een aangenamer en groener centrum en trekken ondernemers samen op met de gemeente voor extra bedrijfsterreinen, met draagvlak van inwoners die lokale werkgelegenheid belangrijk vinden. In het plassengebied is er afstemming tussen Stichting Veen met haar gebiedsvisie en de dorpsvisies van Sluipwijk en Reeuwijk-Brug. In Nieuwerbrug was sprake van de eerste dorpsvisie die al heeft geleid tot de herinrichting van de openbare ruimte.” 

 

“Zo kan ik veel voorbeelden opnoemen waarbij het dorp de handschoen oppakt,” aldus Gijsje Jacobs. “Als dorpen en gemeente blijven praten over en werken aan de invulling van de toekomst, neem je op voorhand veel scepsis weg in de trant van: ‘de gemeente doet toch niet wat ze beloven’. Nogmaals, de toekomst maken we samen. En met de concept-Toekomstvisie geven wij daar richting aan.” 

 

Reacties via Participatieplatform

De concept-Toekomstvisie ligt tot en met 3 november 2021 ter inzage. U kunt erop reageren via onder andere het participatieplatform van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk:  https://denkmee.bodegraven-reeuwijk.nl. U kunt ook via website, telefoon, brief of bezoek aan gemeentehuis of Evertshuis - waar de Toekomstvisie is in te zien - een reactie geven. 

 

 

Je kunt borden neerzetten, verkeersregelaars inschakelen, vragen of de politie handhaaft, maar de verkeersproblematiek in de Meije hangt volgens Anton Martens van het dorpsteam Meijebelangen voor een groot deel af van het gedrag van mensen. “Het is goed dat in onze dorpsvisie en de Toekomstvisie de verkeersproblematiek als één van de belangrijke aandachtpunten is opgenomen, naast de minstens zo belangrijke onderwerpen als wonen, werken, sociale thema’s en het landschap waar we zuinig op zijn. We gaan nu werken aan de uitvoering van die aandachtspunten. Maar als bepaalde verkeersdeelnemers hun gedrag niet veranderen, ben je aan het dweilen met de kraan open.”

 

Meijebelangen is in de eerste plaats heel blij dat meer dan 50% van de inwoners heeft deelgenomen aan de enquête voor de dorpsvisie. “Dat is echt een prachtige start geweest. We hebben de antwoorden kunnen analyseren tot een aantal prioriteiten. En de 91 pagina’s met opmerkingen en toelichting op de gegeven antwoorden waren heel belangrijk voor een goede interpretatie. We hadden ook nog een enquête van tien jaar geleden, die destijds alleen over verkeersveiligheid ging en daar kwamen ongeveer dezelfde aandachtspunten naar voren. Dus al die tijd is er maar weinig aan gedaan om de veiligheid in de Meije te verbeteren. De hoop van de Meijenaren is dat dat nu wél gaat gebeuren.”

 

“Het is hier mooi wonen en dat willen wij graag zo houden. We zouden extra woningen voor onze kinderen en senioren wensen, maar er is weinig ruimte en de plekken die vrijkomen worden ingevuld met woningen die voor deze doelgroepen niet passend zijn. De gemeente zou hier meer sturend moeten zijn, vindt men. We hebben weinig voorzieningen in de Meije, alleen de SRV-wagen die nog incidenteel langskomt. Een plek om samen te komen staat wel op ons wensenlijstje. De ouders komen samen bij de lagere school en we hebben jaarevenementen en buurtbarbecues, maar wat meer sociale contacten zijn wenselijk, ook omdat er naast de geboren en getogen Meijenaren ook veel nieuwe mensen komen wonen.”

 

Landschap

Tevredenheid is er over het landschap. “Ja, er is het spanningsveld tussen natuur en agrarische activiteiten, maar naar de mening van de meeste inwoners is het behouden van het landschappelijk karakter van de Meije in alle opzichten belangrijk. Dat geldt eveneens voor het behoud van boeren, maar ook voor het samengaan van boer en natuur. We willen als dorpsteam boeren ondersteunen in die balans tussen natuur en bedrijvigheid, maar ook degenen die meer natuur in het gebied willen moeten gehoord worden.”

 

Eigenlijk is er maar één grote ergernis in de Meije en dat is de verkeersproblematiek, naast zorgen over inbraakgolven die er soms zijn. Voor dit laatste zijn de buurtapp en camera’s zeer waardevol. Anton Martens: “Veel Meije-bewoners hebben er moeite mee dat allerlei gezelligheidsclubjes dit lange woondorp gebruiken voor hun uitje. Of het nu motorrijders, groepen wielrenners, fanaten van sportauto’s en oldtimers, Solex-bromfietsers of gebruikers van nieuwe mobiliteitsmiddelen als quads, loopfietsen en elektrische gadgets zijn, ze zorgen voor veel verkeersdruk. Tel daarbij het zware vrachtverkeer en landbouwverkeer op, en de belasting van onze C-wegen is ontzettend hoog. Maar je ziet ook dat autoverkeer zich niet gedraagt en elkaar bijvoorbeeld wil passeren waar dat niet kan. Met als gevolg kapotte bermen en zelfs dikwijls een auto die in het water belandt of die dwars door een hek in de boomgaard geparkeerd komt te staan. We zullen de verkeersproblematiek bij de uitwerking van de Toekomstvisie telkens naar voren brengen.”

 

Problematiek oplossen

Meijebelangen is blij dat de gemeente in overleg met buurgemeenten al de nodige maatregelen heeft genomen om bijvoorbeeld de motorrijders te weren. “Het waren er voorheen soms honderden op een mooie weekenddag, dat zijn er nu wel wat minder. Maar ondanks dat er in de zomerperiode verbodsborden staan, zijn er grote aantallen motorrijders die zich daar niet aan storen. Er is nog veel werk aan de winkel. We beseffen ook dat als je de weg opknapt, dat deze alleen maar meer verkeer aantrekt en dat men nog harder gaat rijden. We hadden recent een automobilist uit een clubje sportauto’s die 96 km/uur reed waar 30 is toegestaan. Laten wij als Meijebelangen samen met de gemeente kijken hoe wij deze problematiek de komende jaren kunnen oplossen. En tevens de andere aandachtspunten uit onze dorpsvisie uitwerken, zodat de Meije die plek blijft waar het fijn wonen is, waar de ‘gewone toerist’ veilig kan fietsen en wandelen en waar de lokale bedrijven ook een goede toekomst hebben.”

Binnenkort biedt Meijebelangen de dorpsvisie officieel aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk aan. “We laten als de Meije van ons horen, nu en in de toekomst.”

 

Tijd voor concrete uitwerking van onze dorpsvisie”

Zes hoofdthema’s heeft het dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied in de dorpsvisie centraal gesteld. Ze komen ook keurig terug in de concept-Toekomstvisie. “Niet één op één, want dat kan ook niet als je in de Toekomstvisie meer algemeen naar verschillende dorpen en kernen moet kijken. Maar wat mij opvalt is dat er veel elementen die wij belangrijk vinden ook bij andere dorpen worden genoemd. We kunnen dus ook van elkaar leren.”


Foto: Ruben Griffioen


Kees Leurdijk van het dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied is blij dat in de dorpsvisie en Toekomstvisie hoofdzaken zijn vastgelegd. “Wij praten als dorpsteam en inwoners al jaren over verschillende belangrijke onderwerpen. Niet over de losliggende tegel, daar is het dorpsteam niet voor. Maar over zaken als wonen, verkeer, winkel, samenleving, groene omgeving en duurzaamheid, de zes thema’s die we ook in onze dorpsvisie expliciet hebben benoemd. Het is nu de opgave hoe wij die thema’s gaan uitwerken. Dat doen wij weer samen met onze inwoners, bedrijven en verenigingen.”

 

Woningbouw voor de eigen inwoners is belangrijk. Kees Leurdijk: “Je ziet nu nieuwbouw die veelal door mensen van buiten wordt gekocht. We zouden heel graag op de Aldi-locatie woningen/appartementen voor starters en senioren in combinatie met een winkel zien verrijzen. Inwoners worden ouder en je wilt dat ze in het dorp kunnen blijven wonen. We willen als dorp dat niet alleen partijen die voor hun eigen portemonnee hier kunnen ontwikkelen, maar dat ook partijen die het dorp een goed hart toedichten de kans krijgen. Zo zijn wij als inwoners betrokken bij de bouw van 9 appartementen in het voormalige klooster. Dat is een mooi voorbeeld hoe wij als dorp initiatief kunnen nemen. Ander voorbeeld is de wens voor veiliger fiets- en wandelpaden, binnen en buiten het dorp. Wil je de leefbaarheid van Dorp, Tempel en buitengebied de komende jaren versterken, dan zul je voortdurend zelf aan de knoppen moeten zitten.” 

 

Veiliger fietsroute

Dat geldt zeker voor de verkeerssituatie. “We zijn via polderwegen goed bereikbaar. Dat moeten geen verkeerswegen worden, zoals oorspronkelijk in het plan van Beter Bereikbaar Gouwe het geval was. We kijken wel samen met Waddinxveen hoe we de problematiek van het vrachtverkeer kunnen verbeteren. En het fietspad langs de Kerkweg is een drama. Na vele jaren van plannen maken loopt eindelijk de aanbesteding, waarbij het fietspad een meter breder moet worden gemaakt. Hierdoor ontstaat een veiliger fietsroute.” 

 

De sociale cohesie is prima in Dorp en Tempel, met een grote rol voor de verenigingen en sponsoring door lokale bedrijven. Kees Leurdijk: “De Toekomstvisie heeft het ook over de instandhouding van lokale verenigingen. Als ik echter zie hoeveel vergunningen bijvoorbeeld voor het carnaval en de optocht nodig zijn, dan wordt het wel steeds complexer om als vereniging gezond te blijven. Hier is nog wel wat winst te behalen. Maar het is goed dat er in de Toekomstvisie veel aandacht voor het sociale leven is.”

 

Het gaat om het hoe

Behoud van het open landschap, geen stedelijke verrommeling, mogelijke locaties op het nieuw te creëren bedrijfsterrein bij de randweg, goede verduurzamingsplannen, Kees Leurdijk kan een hele reeks punten opsommen waar zijn team samen met inwoners, bedrijven en verenigingen de komende jaren aan wil werken. “Het gaat nu om het hoe. We hebben veel tijd en energie in de dorpsvisie gestoken en het zou zonde zijn als dat weinig concreets oplevert. Die concrete resultaten zijn niet alleen een kwestie van stappen van de gemeente, maar ook hoe actief we zelf als dorp blijven.”
 

 


terug naar het overzicht


Deel dit bericht op:

© 2003 Digitale bodegraafse krant | Privacy pagina